Platform voor het overbruggen van de kloof tussen burger en politiek

Privacy Statement

door Slimmer Kiezen | 11 januari 2021


Slimmer Kiezen respecteert de privacy van uw persoonsgegevens, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: ‘de Beheerder’): Slimmer Kiezen, gevestigd te Achtseweg Zuid 151 (TQ4), 5651 GW Eindhoven, Noord-Brabant. 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens in de stemwijzer worden verzameld door MetricFlip door middel van een natural language processing-programma (ook wel: NLP-programma). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiefactor zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiefactor of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Bijzondere categorie persoonsgegevens. Deze gegevens worden verzameld voor de data in de stemwijzer en zijn afkomstig uit Kamerdebatten (bestaande uit video- en geluidfragmenten en notulen), Kamerstukken, verkiezingsprogramma’s en hoe de politici/politieke partij in de Kamer hebben gestemd.  

Artikel 3 – Doel van de verwerking 

Vóór de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 wil Slimmer Kiezen een stemwijzer op de markt brengen om de kiezers door middel van een stemwijzer te kunnen informeren over hoe politieke partijen in het verleden hebben gestemd over bepaalde onderwerpen en over wat in hun verkiezingsprogramma’s staan. 

Artikel 4 – Verwerkingsgrondslag 

We verzamelen de persoonsgegevens niet zomaar. De verwerking van persoonsgegevens berust op de wettelijke grondslag: ‘noodzakelijk voor de vervulling van een algemeen belang’. 

Artikel 5 – Registratie persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de personen die de stemwijzer invullen, worden niet verwerkt en niet geregistreerd in een (elektronische) register. 

De persoonsgegevens die in de stemwijzer zijn gebruikt en zijn verzameld middels het NLP-programma worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 6 – Cookiegebruik  

Op de website van de Slimmer Kiezen stemwijzer worden functionele cookies geplaatst. Functionele cookies zijn om de website gebruiksvriendelijk te maken.  

Daarnaast worden op de website analytische cookies geplaatst. Deze worden enkel gebruikt voor het tellen van het aantal websitebezoekers.   

Er worden geen trackingcookies geplaatst. 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens  

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@slimmer-kiezen.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee manden worden verlengd.  

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen  

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de Beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van die bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens  

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur van tien jaar bewaard.  

Artikel 10 – Toepasselijk recht  

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.  

Artikel 11 – Contact

Voor verzoeken, vragen, informatie kunt u zich richten tot: Slimmer Kiezen, info@slimmer-kiezen.nl.   


Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 11 januari 2021 tot nader order.